Verktyget

Det digitala verktyget Nyhetsvärderaren har tre delar, som på olika sätt tränar elevers och andra användares källkritiska förmåga. Här presenterar vi delarnas respektive syften och mål.

I de tre delarna får användaren:

 1. Granska sitt eget nyhetsflöde
 2. Granska slumpvis utvalda nyheter från Nyhetsvärderarens databas
 3. Testa sin egen källkritiska förmåga.

1. Granskning av nyheter i egna flödet.

Denna del har till syfte att:

 • Förankra undervisningen i användarens sociala medier,
 • hjälpa användaren att identifiera var nyheter finns i eget och andras nyhetsflöde,
 • ge användaren stöd i att identifiera nyheter granskade av journalister (källtillit),
 • stärka användarens kunskap om var trovärdiga och mindre trovärdiga nyheter publiceras och sprids,
 • erbjuda användaren möjlighet att bidra till forskning och utveckling genom att granskade nyheter lagras i Nyhetsvärderarens databas.

Målen är att användaren kan:

 • avgöra om nyheter i egna flödet är granskade av journalister eller ej,
 • hitta till trovärdiga nyhetskällor.
Bild 1. I Nyhetsvärderaren får användaren öva på att granska nyheters trovärdighet utifrån avsändare, bevisföring och jämförelse med andra källor.

2. Granskning och värdering av slumpvis utvalda mer och mindre trovärdiga nyheter från Nyhetsvärderarens databas.

Här får användaren öva på att granska nyheter som andra användare och experter också har granskat. Syftet med denna del är att användaren får öva på att:

 • se och värdera både trovärdiga och mindre trovärdiga nyheter,
 • jobba aktivt i sidled för att granska trovärdiga och mindre trovärdiga nyheter,
 • jämföra hur hens egna värderingar av nyheter förhåller sig till andras (användare och experter).

Målen är att användaren kan:

 • granska och värdera nyheter mer i linje med experter,
 • sätta egna resultat i förhållande till statistik.
Bild 2. I Nyhetsvärderarens databas kan användare se hur andra har granskat olika nyheter, samt filtrera på olika faktorer som nyhetstyp, domän och trovärdighet.

3. Självtest och feedbacksystem

Användaren kan här testa sin egen källkritiska förmåga och få konkret återkoppling om vilka områden hen behöver öva mer på. Syftet är att användaren ska få:

 • en mer korrekt bild av hur svårt det är att granska digital information
 • insikter om hur hens självskattning förhåller sig till faktisk förmåga (är man lika bra på källkritik som man själv tror?).

Målen är att användaren har lärt sig konkreta metoder för att:

 • identifiera avsändaren
 • granska bevis
 • jämföra information från olika källor

Mer konkret innebär detta att eleven lärt sig att:

 • skilja nyhet från annons,
 • skilja saklig och vetenskapligt baserad information från mer manipulativ information,
 • identifiera manipulerade bilder och filmer.
Scroll Up